background

KVKK Aydınlatma Metni

PROF. DR. ALİ ABDÜLKADİR BACAKOĞLU

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. KAPSAM

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KANUN”) 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ” olarak belirlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.

2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Veri Sahibi/İlgili Kişi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, PROF. DR. ALİ ABDÜLKADİR BACAKOĞLU (Veri Sorumlusu) tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Veri Sorumlusu tarafından, Kanun’a uygun bir şekilde, Kurul’ca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin açık rızası var ise veya
 • Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin açık rızası yok ise; Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Veri Sorumlusu, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 Tarihli ve 2018/10 Numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır:

 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Çalışan, Diğer - Hasta, Diğer - Doktor, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı kişi grubuna/gruplarına yönelik,
  • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur
  • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır
  • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır
  • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır
  • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır
  • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır
  • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır
  • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir
  • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır

Tedbirleri uygulanmaktadır.

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ve elektronik ortamlar için,
  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır
  • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır
  • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır
  • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır
  • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır
  • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır
  • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır

Tedbirleri uygulanmaktadır.

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılacaksa
  • Bildirim
  • Paylaşım
  • Data Medya
  • Beyanname
  • Veri Girişi
  • Yazılım Veri Girişi

Aktarım yöntemleri kullanılmaktadır.

 • Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri Sorumlusu, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu Özel Nitelikli Kişisel Verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin Özel Nitelikli Kişisel Verileri’ni üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda, Veri Sorumlusu, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, yukarıdaki bölümde belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir.

 • Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda Özel Nitelikli Kişisel Veri’nin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Veri Sahibi/İlgili Kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Veri Sorumlusu, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Veri Sahibi/İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Veri Sorumlusu, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda, Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
  • Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

Bu politika PROF. DR. ALİ ABDÜLKADİR BACAKOĞLU tarafından yürütülür.

Saygılarımızla.

PROF. DR. ALİ ABDÜLKADİR BACAKOĞLU